หน้าเว็บ

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Prasat Hin Pimai (The Pimai Sanctuary)


ปราสาทหินพิมาย จ.นครราชศรีมา

                  ปราสาทหินพิมาย อยู่ใน อ. พิมาย จ. นครราชสีมา สร้างขึ้นเนื่องในพุทธศาสนา เป็นปราสาทหินบนพื้นราบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบด้วยปราสาทประธานเป็นปรางค์องค์ใหญ่ สร้างด้วยหินปูนและหินทราย ตัวปราสาทหันหน้าไปทางทิศใต้ (โดยปกติปราสาทเขมร มักสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออก) คงให้รับกับถนนโบราณ ซึ่งตัดตรงจากเมืองพระนครหลวงของขอมมายังปราสาทหินพิมาย หน้าบันของปราสาทเป็นภาพเล่าเรื่อง เช่น รามเกียรติ์ ภาพศิวนาฏราช เป็นต้น

                   ปราสาทประธานล้อมรอบด้วยระเบียงคด ภายในลานชั้นในยังมีปรางค์พรหมทัตอยู่ทางทิศตะวันออก และปรางค์หินแดงอยู่ทางทิศตะวันตก สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ราวพ.ศ.๑๗๖๓-๑๗๖๕ และได้พบประติมากรรมบุรุษนั่งขัดสมาธิมือประนมอยู่เหนืออุระ เชื่อกันว่าเป็นพระรูปของพระเจ้าชัยวรมันที่๗

                    หลังปรางค์แดงมีอาคาร เรียกว่าหอพราหมณ์ อาจใช้เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ ระหว่างระเบียงคดกับกำแพงสองชั้นเป็นลานชั้นในมีสระน้ำ หรือที่เรียกว่าบาราย อยู่ทั้งสี่มุม นอกกำแพงปราสาททางซุ้มประตูด้านในมีคลังเงิน ซึ่งเคยขุดพบเหรียญสำริดเป็นรูปครุฑหรือหงส์ด้านหนึ่ง และมีอักษรโบราณประกอบ


Prasat Hin Pimai (The Pimai Sanctuary)

Prasat Hin Phimai in Phimai, Nakhonrachasima province, built in the Buddhist religion. Castle Rock is on the level with the largest in Thailand. The castle is the Lord's church. Built of limestone and sandstone. The castle, facing south. (Typically, Khmer. Often built facing east) to get to the ancient road. Which cut the city into the capital of the Khmer Prasat Hin Phimai. Gable of the castle is the Ramayana narrative images imperial dancer Sivaporn etc.

The castle is surrounded by a balcony and president. The ground floor also has a church in the east Mrigadat. Prang Hin Daeng and west. Presumably built in the reign of King Jayavarman 7 Rawp.s. 1763-1765. The sculptures found men to squat over Pranm Aura. Believed to be a statue of King Jayavarman 7.

The red church building. Hall called Brahman. May be used as a religious ceremony Brahman. Between the two walls and a balcony or patio and in the pool. Also known as the Bass. On all four corners. Outside the walls of the castle gate in the library money. Which had been unearthed bronze medals or Garuda is a swan on one side. And the literally ancient.
ขอบพระคุณข้อมูลดีๆ จาก www.ancientcity.com

2 ความคิดเห็น: